Wat de Bijbel Zegt Over De Waterdoop

Besprenkeling – of Onderdompeling?

 

Johannes de Doper werd geleid door de Heilige Geest om deze methode van dopen in deze schrift vast te leggen: “En Jezus, gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit het water
(dopen betekent in het Grieks ‘onderdompelen’of ‘dopen’, ‘NIET BESPRENKELEN!)
MATTHÉÜS 28:19-20Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik [Jezus] u geboden heb…
MARKUS 16:16-18Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden… En degenen, die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij duivelen uitwerpen; met nieuwe tongen zullen zij spreken. Slangen zullen zij opnemen; en al is het, dat zij iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden; op kranken zullen zij de handen leggen, en zij zullen gezond worden.
JOHANNES 3:23Johannes doopte mensen in Aenon. Waarom? …dewijl aldaar vele wateren waren…
HANDELINGEN 2:38Petrus zei: “Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen”
HANDELIGNEN 8:12Maar toen zij Filippus geloofden, die het Evangelie van het Koninkrijk Gods, en van den Naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, beiden mannen en vrouwen.
HANDELINGEN 8:36,38“…en zij daalden beiden af in het water … en hij doopte hem.”
(Hier geen besprenkeling. Besprenkelen is een door mensen bedachte onbijbelse leer.)
HANDELINGEN 10:47-48Cornelius en zijn vrienden hadden net de Heilige Geest ontvangen met als bewijs het spreken in tongen. Petrus “beval, dat zij zouden gedoopt worden in den Naam des  Heeren.”
HANDELINGEN 18:8“En Crispus, de overste der synagoge, geloofde aan den Heere met geheel zijn huis; en velen van de Korintiërs, hem horende, geloofden, en werden gedoopt.”
HANDELINGEN 22:16“En nu, wat vertoeft gij? Sta op, en laat u dopen, en uw zonden afwassen, aanroepende den Naam des Heeren.”
ROMEINEN 6:4-5
“Wij zijn dan met Hem begraven , door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met Hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding:” (Zoals de Heilige Geest Jezus deed herrijzen uit de graftombe)
KOLOSSENZEN 2:12
met Hem begraven in den doop
1 PETRUS 3:21Waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt
LUKAS 6:46En wat noemt gij Mij, Heere, Heere! en doet niet hetgeen Ik zeg?